KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHKim jesteśmy?

F.H. JAREX-WRESTLING Jarosław Siuj, ul. Reymonta 48/8, 41-103 Siemianowice Śląskie, posiadający NIP 6431036187, REGON 272790497, zwany dalej „Sklep” lub „My”.Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: www.wrestling.com.pl lub mailowo pod adresem: wrestling@wrestling.com.pl.Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

• Zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług w związku z założeniem dla Ciebie konta użytkownika w sklepie internetowym wrestling.com.pl (zwanego dalej „Kontem”) lub zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym wrestling.com.pl (na postawie Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”),

• Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z Naszych działań w zakresie ww. umów, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO),

• Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Nas jako przedsiębiorcy w relacjach z klientami, w szczególności w zakresie podatkowym (na postawie Art. 6 (1) c RODO),

• Po wyrażeniu stosownej zgody, do celu marketingu oferty Sklepu (na podstawie Art. 6 (1) a RODO).Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, a także inne dane przekazywane w związku z zakładaniem Konta lub zawarciem umowy sprzedaży produktów, przy czym z wyłączeniem danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne. W zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celu założenia Konta (zawarcia w tym zakresie umowy), zawarcia umowy sprzedaży produktów, marketingu produktów oferowanych w Sklepie lub wypełnienia prawnych obowiązków jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych zawarcie z Tobą ww. umów, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, wypełnienie prawnych obowiązków, a także marketing produktów oferowanych w Sklepie byłyby niemożliwe.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom i współpracownikom, dostawcom oprogramowania (w tym rozwiązań marketingowych), dostawcom powierzchni serwerowych, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe i prawne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla którego te dane zostały zebrane. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.Jakie są Twoje uprawnienia?

Sklep respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

• prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

• prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,

• prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),

• prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.


RODO - formularz kontaktowy