Regulamin sprzedaży na odległość i świadczenia usług serwisu wrestling.com.plI. Definicje.

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Adres e-mail Sklepu – wrestling@wrestling.com.pl;

b) Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; 

c) Numer telefonu Sklepu – numer infolinii sklepu +48 32 229 83 01; 

d) Konsument – osoba fizyczna, która w Umowie sprzedaży lub w Umowie o świadczenie Usług działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

e) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą, Klientem lub Użytkownikiem Konta;  

f) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży na odległość i świadczenia usług;

g) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem wrestling.com.pl, za pośrednictwem którego Klient (a także będący nim Użytkownik Konta) może składać Zamówienia na Towary; 

h) Strona/y – Sprzedawca, Klient i Użytkownik Konta; 

i) Strona Sklepu – strona internetowa wrestling.com.pl;

j) Użytkownik Konta – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która posiada zindywidualizowany dostęp do Konta w Sklepie internetowym lub która o założenie Konta wnioskuje;

k) Konto - prowadzony dla Użytkownika Konta w ramach Sklepu internetowego zbiór zasobów (profil), do którego dostęp możliwy jest po wpisaniu Loginu i Hasła, w którym znajdują się dane Użytkownika Konta i informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego, za pomocą którego Użytkownik Konta może korzystać z funkcjonalności Sklepu internetowego;

l) Login – e-mail Użytkownika Konta, umożliwiający identyfikcję Użytkownika Konta w Sklepie internetowym, wskazywany przez Użytkownika Konta samodzielnie podczas procesu rejestracji;

m) Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalanych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika Konta podczas procesu rejestracji;

n) Towar – rzecz ruchoma zaprezentowana do zakupu na Stronie Sklepu;

o) Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej, telefonicznie, mailowo);

p) Umowa o świadczenie Usług – umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie świadczyć na rzecz Użytkownika Konta Usługę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą Strony internetowej)

q) Sprzedawca – F.H. JAREX-WRESTLING Jarosław Siuj, ul. Reymonta 48/8, 41-103 Siemianowice Śląskie, posiadający NIP 6431036187, REGON 272790497;

r) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów, składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie Sklepu lub w sposób, o którym mowa w części IV ust. 6 lit. a i c Regulaminu.

s) Usługi – zestaw czynności wykonywany na podstawie Umowy o świadczenie Usług polegający na założeniu oraz utrzymywaniu Konta w Sklepie.II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów na odległość, a także zasady świadczenia przez Sprzedawcę Usług.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną lub mailową. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia według taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient. 

3. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Towarów), oprogramowania Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. 

4. Wszystkie prezentowane na Stronie Sklepu Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

5. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów, Użytkowników Kont lub stwierdzone przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic między rzeczywistym wyglądem Towaru a jego prezentacją na Stronie Sklepu. Zdjęcia Towarów mają charakter wyłącznie poglądowy.

8. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany cen towarów prezentowanych na Stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzania akcji promocyjnych, rabatowych i specjalnych, o których mowa poniżej w części VIII Regulaminu.III. Zasady korzystania ze Sklepu.

1. Strona internetowa przeznaczona jest dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet itp.) działających na systemach operacyjnych Android i iOS oraz do używania w ramach przeglądarek internetowych, również instalowanych w systemach operacyjnych komputerów.

2. Klient i Użytkownik Konta zobowiązani są w szczególności do:

a) korzystania ze Strony Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów Towarów i znaków towarowych.IV. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep. 

1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w części IV ust. 9 Regulaminu.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep należy wejść na Stronę Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia), telefonicznie pod Numerem telefonu Sklepu lub mailowo pod Adresem e-mail Sklepu.

3. Złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania Konta.

4. Zamówienia w Sklepie można składać całodobowo we wszystkie dni tygodnia w przypadku Zamówień składanych przez Stronę Sklepu lub mailowo, a w przypadku Zamówień składanych telefonicznie w godzinach pracy Sklepu (7:00 do 15:00) od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Zamówienia można składać z dowolnego kraju lub terytorium przy czym przyjęcie Zamówienia spoza terytorium Polski lub realizowanego poza terytorium Polski wymaga uprzedniej akceptacji Sprzedawcy.

5. Zamówienie złożone poza czasem działania Sklepu określonym w ust. 4 powyżej będzie rozpatrywane kolejnego dnia roboczego.

6. Można kontaktować się ze Sprzedawcą:

a) telefonicznie pod Numerem telefonu Sklepu - w godzinach pracy Sklepu (7:00 do 15:00) od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

b) za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Sklepu,

c) drogą mailową na Adres e-mail Sklepu.           

7. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

9. Po rozpatrzeniu i weryfikacji Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia i fakt zawarcia Umowy sprzedaży.

10. Warunkiem koniecznym przyjęcia do realizacji Zamówienia (co potwierdzane jest zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej) jest poprawne podanie danych Klienta w formularzu zamówienia lub za pośrednictwem telefonu albo drogą mailową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawcy co do poprawności danych Klienta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji tych danych, przykładowo podejmując kontakt z Klientem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub dokonania weryfikacji danych Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, Zamówienie będzie anulowane przez Sprzedawcę. 

11. W przypadku zamówienia indywidualnego, tj. Towaru, który nie znajduje się w magazynie Sklepu i sprowadza się go dla Klienta na odrębne zamówienie Sklepu – potwierdzenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej będzie zawierało informację o specyfikacji takiego zamówienia indywidualnego. Informacja o specyfikacji takiego zamówienia jest również wskazywana na Stronie Sklepu w widocznym miejscu przy wybieraniu Towaru i podsumowaniu Zamówienia.

12. Do realizacji zamówienia indywidualnego określonego w ust. 11 powyżej niezbędna jest przedpłata ceny Towaru i kosztów przesyłki Towaru przez Klienta.

13. Ceny Towarów podawane są na Stronie Sklepu w wybranej walucie i doliczany jest do nich koszt przesyłki Towarów, jednak nie zawierają dodatkowych opłat i podatków ponad te właściwe dla miejsca, z którego Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru. Jeśli na terytorium z którego dokonywane jest Zamówienie obowiązują inne podatki, jak również dodatkowe opłaty związane z lokalnym prawem (w tym cło, akcyza, VAT) Klient zobowiązany jest uiścić je we własnym zakresie. 

14. W przypadku Umowy sprzedaży poprzez Sklep lub w sposób, o którym mowa w ust. 6 lit. a i c powyżej, Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) gotówką przy odbiorze Towaru – możliwość zapłaty w ten sposób tylko w przypadkach kiedy wyraźnie jest to wskazane na Stronie Sklepu, telefonicznie w trakcie rozmowy z przedstawicielem Sprzedawcy przed złożeniem Zamówienia lub mailowo przez Sprzedawcę po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia drogą mailową, 

b) za pomocą płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu Zamówienia (nie dotyczy Zamówień składanych zgodnie z ust. 6 lit. a i c powyżej),

c) na rachunek bankowy Sprzedawcy numer: 02 1050 1357 1000 0010 0373 2656, a w przypadku płatności dokonywanych spoza terytorium Polski, na rachunek bankowy Sprzedawcy numer (IBAN): PL 02 1050 1357 1000 0010 0373 2656 – płatności w PLN, PL 90 1050 1357 1000 0023 1297 9939 – płatności w EUR.

15. Towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub wysyłkowej. Termin dostarczenia Towaru wynosi zasadniczo do 5 dni roboczych (przesyłki na terytorium Polski) od dnia dostarczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej w przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 14 lit. a powyżej albo do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 14 lit. b i c powyżej (o ile Towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy). W przypadku, kiedy Towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy Termin dostarczenia Towaru wynosi do 5 dni roboczych od dnia, w którym Towar znajdzie się w magazynie Sprzedawcy, o której to dacie Klient jest informowany przez Sprzedawcę, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 14 lit. a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 14 lit. b i c powyżej termin 5 dni roboczych od dnia, w którym Towar znajdzie się w magazynie Sprzedawcy (o której to dacie Klient jest informowany przez Sprzedawcę) ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient dokonał zapłaty przed dniem dostarczenia Towaru do magazynu Sprzedawcy. Jeżeli Klient nie dokonał płatności przed dniem dostarczenia Towaru do magazynu Sprzedawcy, termin dostarczenia do 5 dni roboczych liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, w sposób, o którym mowa w ust. 14 lit. b i c powyżej. W przypadku przesyłek Towarów realizowanych:

a) na terytorium Unii Europejskiej (poza Polską), wszelkie postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, z tym wyjątkiem, że 5-dniowy termin dostarczenia Towaru ulega przedłużeniu do 14 dni,

b) poza terytorium Unii Europejskiej, wszelkie postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, z tym wyjątkiem, że 5-dniowy termin dostarczenia Towaru ulega przedłużeniu do 30 dni.

16. Klient może nie wyrazić zgody na realizację Umowy Sprzedaży w przypadku gdy Towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, a Sprzedawca posiada obowiązek poinformowania Klienta o dacie dostępności Towaru. W przypadku braku zgody na realizację Umowy Sprzedaży powyższą umowę uważa się za rozwiązaną za obopólną zgodą. Za dzień złożenia oświadczenia o braku zgody uważa się dzień dostarczenia oświadczenia do Sprzedawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z oświadczeniem Klienta.

17. Jeżeli jedynie część Towarów objęta Zamówieniem nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, Umowa Sprzedaży na wyraźne żądanie Klienta może zostać zmodyfikowana poprzez usunięcie powyższych Towarów z treści Zamówienia. Postanowienia ust. 16 powyższej stosuje się odpowiednio co do Towarów, z których Klient rezygnuje. Za dzień oświadczenia żądania uważa się dzień dostarczenia oświadczenia do Sprzedawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z oświadczeniem Klienta.

18. Jeżeli Klient skorzystał z prawa określonego w ust. 16 i 17 powyżej Sprzedawca zwraca odpowiednią kwotę za Towary, z których Klient zrezygnował, na numer rachunku bankowego Klienta wskazany w oświadczeniu Klienta, a Klient zwraca Towar w sposób określony w części X Regulaminu. Jeżeli oświadczenie nie posiada informacji o preferowanym numerze rachunku bankowego Klienta, wówczas Sprzedawca zwraca kwotę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

19. Oświadczenie wskazane w ust. 16 i 17 powyżej złożone po przystąpieniu Sprzedawcy do wykonania Zamówienia uznaje się za nieskuteczne.

20. Wszelkie prośby dotyczące konkretnego czasu dostarczenia przesyłki lub zmiany formy płatności należy wpisać w uwagach do Zamówienia, przekazać mailowo na Adres e-mail Sklepu (w przypadku składania Zamówienia tą metodą) lub telefonicznie (w przypadku składania Zamówienia tą metodą).

21. Klient może odebrać Towar osobiście w jednym z magazynów Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o adresie magazynu, w którym odbór będzie możliwy.V. Zawarcie umowy o świadczenie Usług. 

1. Użytkownik Konta zawiera Umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego. Umowa o świadczenie Usług zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Użytkownika Konta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 poniżej.

2. Użytkownik Konta może posiadać więcej niż jedno Konto. Konto jest przypisane do adresu e-mail, dlatego niemożliwe jest powtórne otwarcie Konta dla adresu e-mail, do którego jest przypisane Konto.

3. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług poprzez Sklep internetowy należy wypełnić formularz rejestracyjny, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi Konta komunikaty i informacje, w tym wskazując Login i Hasło do Konta.

4. Rejestracji Konta można dokonywać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

5. W związku z Umową o świadczenie Usług można kontaktować się ze Sprzedawcą w sposób określony w części IV ust. 6 Regulaminu.

6. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Jednocześnie z akceptacją Regulaminu Użytkownik Konta zgłasza żądanie rozpoczęcia wykonywania Usług (założenia i utrzymania Konta) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.

7. Po rozpatrzeniu i weryfikacji rejestracji Użytkownika Konta, automatycznie tworzone jest Konto, a Użytkownik Konta otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą fakt zawarcia Umowy o świadczenie Usług.

8. Warunkiem koniecznym rejestacji Konta (co potwierdzane jest zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej) jest poprawne podanie danych Użytkownika konta w formularzu rejestracyjnym, a także zaznaczenie wszystkich wymaganych pól. W przypadku niepoprawnego podania danych przez Użytkownika Konta w procesie rejestracji Konta lub nieoznaczenie wszystkich wymaganych pól, Konto dla takiego osoby nie jest tworzone.

9. Dla Usług nie określa się minimalnego czasu ich trwania. Użytkownik Konta może zrezygnować z Usług w każdym czasie składając do Sprzedawcy prośbę o usunięcie jego Konta.VI. Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod Adresem do korespondencji Sklepu lub na Adres e-mail Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).

4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży zamieszczonego na Stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7. Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar powinien zostać odesłany Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Klient jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia Towaru na okoliczność jego zwrotu przed powstaniem wad fizycznych (w tym uszkodzeń mechanicznych).VII. Niezgodność Towaru z umową oraz reklamacja Klienta.

1. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 4 do 6 poniżej, jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że Towar posiada wady fizyczne (w tym uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Towarze, należy odesłać przesyłkę do Sprzedawcy. Towar w takim wypadku podlega wymianie na pełnowartościowy (wolny od wad fizycznych).

2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki lub 

c)niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

- Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania powtórnej wysyłki Towaru.

3. W celu sprawniejszego rozpatrywania reklamacji w przypadku dostrzeżenia wad Towaru zaleca się aby Klient wnioskował o protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia sporządzony w obecności Klienta oraz kuriera. Powyższe pozwoli w łatwy sposób wykazać, że ryzyko uszkodzenia nie ciążyło na Kliencie.

4. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail, dowód zakupu towaru, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami. 

5. W przypadku niezgodności Usług z Umową o świadczenie Usług lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Użytkownika Konta w związku ze świadczeniem Usług należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Użytkownik Konta powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Użytkowników Kont nie będących Konsumentami. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klienta.

8. Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

a) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

b) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,

c) o ile jest Konsumentem polskim zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.

10. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 8 lub 9 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.VIII. Oferty specjalne, promocje i rabaty.

Dla wybranych Towarów może obowiązywać okresowo:

a) oferta specjalna, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie, 

b) promocja, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie,

c) rabat, którego szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie.IX. Rezygnacja z Zamówienia.

1. Klient jest uprawniony do wycofania złożonego Zamówienia jeżeli Zamówienie nie zostało jeszcze przetworzone i nie zostało zlecone do wysyłki. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Sklepu, telefonicznie na Numer telefonu Sklepu lub mailowo na Adres e-mail Sklepu i złożyć za jego pomocą oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia podając unikalny numer zamówienia, adres e-mail, imię i nazwisko. Dane w oświadczeniu o rezygnacji muszą być zgodne z danymi z Zamówienia. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym ustępie, rezygnacja nie zostanie uznana za skuteczną i Zamówienie zostanie zrealizowane, a Konsument poniesie wszelkie koszty związane z zawartą Umową sprzedaży. 

2. Możliwość rezygnacji z Zamówienia dotyczy tylko Zamówień nieopłaconych.X. Zwroty.

Towar zwracany przez Klienta powinien być tak zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiedniego opakowania zapewniającego zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem. Klient nie powinien oklejać opakowania taśmami, które mogą uszkodzić opakowanie podczas ich usuwania. Towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu, w którym Sprzedawca przesłał Klientowi Towar.XI. Odpowiedzialność.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Klienta i Użytkownika Konta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy;  

b) skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta i Użytkownika Konta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Sprzedawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.XII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem oraz Sprzedawcą a Użytkownikiem Konta, którzy nie są Konsumentami zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca będący wyłącznie podmiotem zajmującym się sprzedażą Towarów oświadcza, że nie ma na celu sugerowania w jakikolwiek sposób związku ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, oznaczeniami producentów i firm jakie zostały wykorzystane na Stronie Sklepu.

4. Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek oraz dowolnej zawartości Strony Sklepu.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

6. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży i Umowy o świadczenie Usług.